อธิบดี กรม สบส. เข้าหารือ นพ.อมร ถึงแนวทางการพัฒนาสถาบันนวัตกรรมด้านระบบบริการสุขภาพ