หมอนวดผู้พิการทางสายตาที่ผ่านการอบรมก่อน27กันยายน2559 ให้รีบมาขึ้นทะเบียนเป็นผู้ให้บริการ ภายใน 23 ธันวาคม 2560