ประกาศ : เรื่องการขออนุญาตผู้ดำเนินการสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ ประเภทสปา