ขอเชิญแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างกฎกระทรวงกำหนดชื่อสถานพยาบาล และการแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับชื่อสถานพยาบาลผู้ประกอบวิชาชีพในสถานพยาบาล อัตราค่ารักษาพยาบาลค่ายาและเวชภัณฑ์ ค่าบริการทางการแพทย์ ค่าบริการอื่นและสิทธิของผู้ป่วย พ.ศ. .... กฎกระทรวงกำหนดชื่อสถานพยาบาล
 ภาพประกอบ