สบส. จัดทีมเอ็มเสิร์ท ให้ความช่วยเหลือสถานพยาบาลจากเหตุการณ์ฝนตกหนักในจังหวัดภาคเหนือ