กรมสบส. ชู “บ้านนาต้นจั่น” จ.สุโขทัย ต้นแบบความสำเร็จชุมชนปลอดโรคไข้เลือดออก