การดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
แผนดำเนินงานประจำปี แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ประจำปีในรอบ 6 เดือน
  1. รายงานการประชุมกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ครั้งที่ 1 (23มค62)
  2. รายงานการประชุมกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ครั้งที่ 2-2562(14กพ62)
  3. รายงานการประชุมกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ครั้งที่ 3 (27มีค62)
  4. รายงานการประชุมกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ครั้งที่ 4 (26เมย62)
  5. รายงานการประชุมกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ครั้งที่ 5 (28พค62)
  6. รายงานการประชุมกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ครั้งที่ 7-2561(29ตค61)
  7. รายงานการประชุมกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ครั้งที่ 8-2561(28พย61)
  8. รายงานการประชุมกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ครั้งที่ 9-2561(26ธค61)
  9. หนังสือพระราชบัญญัติสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ พ.ศ. 2559
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี


คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
คุ่มือการออกแบบอาคารและสภาพแวดล้อมสถานบริการสุขภาพ แผนกกายภาพบำบัด
คุ่มือการออกแบบอาคารและสภาพแวดล้อมสถานบริการสุขภาพ แผนกจ่ายกลาง
คุ่มือการออกแบบอาคารและสภาพแวดล้อมสถานบริการสุขภาพ หออภิบาลผู้ป่วยหนัก
คู่มือการออกแบบอาคารและสภาพแวดล้อมสถานบริการสุขภาพ แผนกโภชนาการ
คู่มือการออกแบบอาคารและสภาพแวดล้อมสถานบริการสุขภาพ แผนกซักฟอก
คู่มือการออกแบบอาคารและสภาพแวดล้อมสถานบริการสุขภาพ แผนกกายภาพบำบัด
ขั้นตอนการดำเนินงานห้องปฏิบัติการกองวิศวกรรมการแพทย์
คุ่มือคุณภาพห้องปฏิบัติการกองวิศวกรรรมการแพทย์
หลักเกณฑ์และแนวทางการสนับสนุนงบประมาณองค์กรเอกชนสาธารณประโยชน์ ปีงบประมาณ 2562
แนวทางการดำเนินงานการจ่ายเงินค่าป่วยการ อสม.ผ่านระบบ E-Payment
ระบบสารสนเทศงานสุขภาพภาคประชาชน
คู่มือการใช้งานฐานข้อมูลอสม.4.0
คู่มือการใช้งานฐานข้อมูลตำบลจัดการคุณภาพชีวิต
คู่มือโครงการ3ล้าน3ปี เลิกบุหรี่ทั่วไทย
การยื่นขอชำระค่าธรรมเนียมการประกอบกิจการสถานประกอบการเพื่อสุขภาพรายปี
คู่มือการบริการกองสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ
คู่มือประชาชนงานโรงพยาบาล
คู่มือประชาชนงานคลีนิก
คู่มือประชาชนงานการประกอบโรคศิลปะ
คู่มือประชาชนงานอุ้มบุญ
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
ความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อคุณภาพการบริการกองสุขศึกษาปี2558
ประเมินความพึงพอใจและไม่พึงพอใจภารกิจการจัดทำแผนแม่บท กองแบบแผน
ประเมินความพึงพอใจและไม่พึงพอใจภารกิจการออกแบบ กองแบบแผน
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจ กองวิศวะกรรมการแพทย์
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ กองแบบแผน
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจของผู้บริการสอบเทียบห้องปฏิบัติการสอบเทียบ
สรุปผลความพึงพอใจกระบวนงานการอบรมพัฒนาศักยภาพเครือข่ายการดำเนินงานสุขศึกษา
E-Service

เจตจำนงผู้บริหาร