ผู้บริหารกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

ชื่อ : นายแพทย์ณัฐวุฒิ ประเสริฐสิริพงศ์

 
รองอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
ชื่อ : นายธงชัย กีรติหัตถยากร
รองอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
ชื่อ : นายแพทย์ประภาส จิตตาศิรินุวัตร
รองอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
ชื่อ : นายแพทย์ภานุวัฒน์ ปานเกตุ

ผู้อำนวยการสำนัก/กอง/กลุ่ม กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

ชื่อ : นางพอชม ฉวีวัฒน์

กลุ่มตรวจสอบภายใน

ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน

ชื่อ : นางสาวภัทร์วรรณ พัดเจริญ

 

กลุ่มภารกิจนโยบายและยุทธศาสตร์

กองสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน

ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการกองสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน

ชื่อ : นางอัญธิกา ชัชวาลยางกูร

กลุ่มแผนงาน

ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการกลุ่มแผนงาน

ชื่อ : นายสุชาติ เลาบริพัตร

กองสุขภาพระหว่างประเทศ

ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการกองสุขภาพระหว่างประเทศ

ชื่อ : นายอาคม ประดิษฐสุวรรณ

 

กลุ่มภารกิจควบคุมคุณภาพมาตรฐาน

สำนักสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ

ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสำนักสถานพยาบาล
และการประกอบโรคศิลปะ(รักษาราชการแทน)

ชื่อ : นายอาคม ประดิษฐสุวรรณ

กองวิศวกรรมการแพทย์

ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการกองวิศวกรรมการแพทย์

ชื่อ : นายสุรพันธ์ ชัยล้อรัตน


กองแบบแผน

ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการกองแบบแผน(รักษาราชการแทน)

ชื่อ : นายนิรันดร์ คชรัตน์


 

กองสุขศึกษา

ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการกองสุขศึกษา(รักษาราชการแทน)

ชื่อ : นายชาญยุทธ พรหมประพัฒน์

กองสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ

ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการกองสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ

ชื่อ : นายกิตติพงษ์ เกิดฤทธิ์

 

กลุ่มภารกิจบริหาร

สำนักบริหาร

ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสำนักบริหาร

ชื่อ : นายแพทย์ภัทรพล จึงสมเจตไพศาล


กองคลัง

ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการกองคลัง

ชื่อ : นางสาวรุ่งทิวา อินโยธา

 

กองบริหารทรัพยากรบุคคล

ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากรบุคคล

ชื่อ : นางสุชัญญา อุไรสินธว์

 

กองกฎหมาย

ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการกองกฎหมาย

ชื่อ : นายดนัย สุวรรณา

 

ผู้อำนวยการสำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ 12 เขต

 

ผู้อำนวยการสำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ
เขต 1 เชียงใหม่

ชื่อ : นายถาวร ขาวแสง

 

ผู้อำนวยการสำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ
เขต 2 พิษณุโลก

ชื่อ : นายสาธิต นฤภัย

 

ผู้อำนวยการสำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ
เขต 3 นครสวรรค์

ชื่อ : นายสมควร ศิริคุปต์

 


ผู้อำนวยการสำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ
เขต 4 นนทบุรี

ชื่อ : นายศิริชัย ชละเอม

 

ผู้อำนวยการสำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ
เขต 5 ราชบุรี

ชื่อ : นายศรีสกุล แสงประเสริฐ

 

ผู้อำนวยการสำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ
เขต 6 ชลบุรี

ชื่อ : นายปพน ทองอินทร์

 


ผู้อำนวยการสำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ
เขต 7 ขอนแก่น

ชื่อ : นางสุจินดา สุขกำเนิด

 

ผู้อำนวยการสำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ
เขต 8 อุดรธานี

ชื่อ : นายวัฒนา โพธา

 

ผู้อำนวยการสำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ
เขต 9 นครราชสีมา

ชื่อ : นายนัตถะวุฒิ ภิรมย์ไทย

 


ผู้อำนวยการสำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ
เขต 10 อุบลราชธานี

ชื่อ : นายสัมพันธ์ มุณีรัตน์

 

ผู้อำนวยการสำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ
เขต 11 นครศรีธรรมราช

ชื่อ : นายวันชัย มั่นสมฤทธิ์

 

ผู้อำนวยการสำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ
เขต 12 สงขลา

ชื่อ : นายจรัส รัชกุล