เอกสารไฟล์ดาวน์โหลด
ลำดับชื่อหัวข้อดาวน์โหลดวันที่ลงข้อมูล
1 . คู่มือการใช้งานเว็บไซต์ ระบบศูนย์ข้อมูลข่าวสารราชการ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
3219 ก.พ. 2561
2 . การประชุมการดำเนินการศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ปี 2561
1822 พ.ย. 2560
3 . แบบฟอร์มรายงาน ปรับปรุงใหม่ ปี2560
9216 พ.ค. 2560
3216 พ.ค. 2560
10816 พ.ค. 2560
3216 พ.ค. 2560
6416 พ.ค. 2560
4816 พ.ค. 2560
1616 พ.ค. 2560
2216 พ.ค. 2560
1416 พ.ค. 2560
2916 พ.ค. 2560
1716 พ.ค. 2560
4 . การประชุมการจัดตั้ง ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ครั้งที่ 1/2557
2705 พ.ค. 2560
5 . กำหนด หลักเกณฑ์ ขั้นตอนการให้บริการ
3105 พ.ค. 2560
1905 พ.ค. 2560
6 . แนวทางดำเนินการศูนย์ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ปีงบประมาณ 2560
2805 พ.ค. 2560
1405 พ.ค. 2560
7 . คู่มือศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ ปี 2559
8826 เม.ย. 2560