ผู้บริหารกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ


นายแพทย์สมยศ ดีรัศมี
อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
โทรศัพท์ : 0-2590-2810-1
               0-2590-2826-7
โทรสาร : 0-2590-2828
มือถือ : 081-830-1662


นายแพทย์บุญชัย สมบูรณ์สุข
รองอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
โทรศัพท์ : 0-2590-2814-5
           0-2590-2837
โทรสาร : 0-2590-2835
มือถือ : 089-927-8537


นายแพทย์วิศิษฏ์ ตั้งนภากร
รองอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
โทรศัพท์ : 0-2590-2812-3
โทรสาร : 0-2590-2830
มือถือ : 089-200-5756
ผู้อำนวยการกอง/สำนัก


สำนักบริหาร
ผู้อำนวยการ : นายประสาท ตราดธารทิพย์
โทรศัพท์ : 0-2590-1654-5
โทรสาร : 0-2591-8590
มือถือ : 081-825-5240


สำนักพัฒนาระบบบริการสุขภาพ
ผู้อำนวยการ : นายแพทย์ชาญวิทย์ ทระเทพ
โทรศัพท์ : 0-2590-1761
           0-2590-1755
          0-2590-1802
โทรสาร : 0-2591-8587
มือถือ : 089-927-8537


กองการประกอบโรคศิลปะ
รักษาการผู้อำนวยการกองการประกอบโรคศิลปะ : นายแพทย์ธารา ชินะกาญจน์
โทรศัพท์ : 0-2590-1331
           0-2590-1997
โทรสาร : 0-2590-1332
มือถือ : 081-808-3846


กองสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน
ผู้อำนวยการกองสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน : นายธงชัย สาระกูล
โทรศัพท์ : 0-2590-1531-2
โทรสาร : 0-2590-1530,0-2590-1546
มือถือ : 089-967-4279


กองสุขศึกษา
ผู้อำนวยการกองสุขศึกษา : นางเพ็ญศรี เกิดนาค
โทรศัพท์ : 0-2590-1661
           0-2590-1665
โทรสาร : 0-2591-8597
มือถือ : 081-808-3846,089-897-360


กองวิศวกรรมการแพทย์
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองวิศวกรรมการแพทย์ : นายสุรพันธ์ ชัยล้อรัตน์
โทรศัพท์ : 0-2591-0185
           0-2591-0187
โทรสาร : 0-2591-0186
มือถือ : -


กองแบบแผน
ผู้อำนวยการกองแบบแผน : นายกสินทร์ วิเศษสินธุ์
โทรศัพท์ : 0-2590-1861
           0-2591-0187
โทรสาร : 0-2590-1860
มือถือ : 081-805-5414


สำนักงานส่งเสริมธุรกิจบริการสุขภาพ
รักษาการผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมธุรกิจบริการสุขภาพ : นายแพทย์ภัทรพล จึงสมเจตน์
โทรศัพท์ : 0-2589-6873
           0-2589-6940
โทรสาร : 0-2591-8560
มือถือ : 086-331-5020


สำนักพัฒนาวิชาการและนิเทศงาน
ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาวิชาการและนิเทศงาน : ทันตแพทย์ศิริชัย ชูประวัติ
โทรศัพท์ : 0-2590-1710
           0-2590-1699
โทรสาร : 0-2590-1704
มือถือ : 081-700-6537